STS High School
För studenter 14–18 år
0771-20 20 40

STS Privacy Policy

Integritetspolicy för vår hemsida 

En policy för din integritet – Introduktion & Sammanfattning

Vi på STS bryr oss om dataskydd och om din integritet. I denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har när du använder vår hemsida. Personuppgifter är all information som kan sammankopplas med dig, t.ex. ditt namn och din e-postadress.

Vi behandlar huvudsakligen dina personuppgifter för:

 • att marknadsföra våra tjänster och skicka nyhetsbrev eller broschyrer till dig på din begäran;
 • att svara på dina frågor om våra tjänster;
 • att registrera dig för att delta i ett av våra möten;
 • att administrera din intresseanmälan för att bli värdfamilj eller ambassadör; och
 • att göra en preliminär bedömning av din ansökan för att delta i en av våra resor.

Du har flera rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen, t.ex. har du alltid rätt att invända mot marknadsföring. Du kan också läsa om hur du kan påverka vår behandling av dina personuppgifter – vilka rättigheter du har.

Vill du veta mer? Läs gärna våra detaljerade förklaringar nedan, där du kan läsa om hur, varför och hur länge vi lagrar dina personuppgifter.

Innehållsförteckning

 • En policy för din integritet – Introduktion & Sammanfattning 1
 • Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter? 2
 • Från vem samlar vi in personuppgifter om dig? 2
 • Måste du tillhandahålla personuppgifterna till oss? Vad händer om du inte gör det? 2
 • Vilka har tillgång till dina personuppgifter? 2
 • Överför vi dina personuppgifter utanför EU eller EES? 3
 • Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter? 3
 • Information om de personuppgifter vi behandlar, ändamålet för vår behandling, den lagliga grunden för behandlingen och hur länge vi behandlar uppgifterna 4
 • Vår behandling när vi skickar information och marknadsföring om våra tjänster till dig 5
 • Vår behandling när vi besvarar dina frågor 5
 • Vår behandling när du anmäler dig till ett möte hos oss 6
 • Vår behandling när du skickar in en intresseanmälan för att bli värdfamilj eller ambassadör 6
 • Vår behandling när du skickar oss en ansökan om en av våra tjänster 7

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

STS Education AB, med svenskt organisationsnummer 556083-9358, ("STS"), ansvarar, i egenskap av personuppgiftsansvarig, för behandlingen av dina personuppgifter när STS behandlar dina personuppgifter för STS egna ändamål, enligt beskrivning nedan.

I denna policy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss när du använder vår hemsida. Om du fortsätter din ansökan genom att resa med oss eller om du blir en av våra värdfamiljer eller ambassadörer efter att du har använt vår hemsida, kommer vi att ge dig ytterligare information i en separat policy om hur vi vidare behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta mer om det redan nu kan du kontakta oss.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter - eller om du vill utöva några av dina rättigheter enligt beskrivningen i avsnittet av denna policy som heter "Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?" - vänligen kontakta oss. STS har följande kontaktuppgifter: Adress: Kyrkogatan 48 – NK-huset, 411 08 Göteborg, telefonnummer: +46 771-20 20 40 och e-postadress: dataprotection@sts.se.

Från vem samlar vi in personuppgifter om dig?

Du eller din förälder eller annan vårdnadshavare har lämnat alla personuppgifter som vi behandlar om dig som använder vår hemsida.

Alla personuppgifter som vi behandlar om dig, som är förälder eller annan vårdnadshavare, har du själv lämnat till oss.

Måste du tillhandahålla personuppgifterna till oss? Vad händer om du inte gör det?

I allmänhet är det alltid du som bestämmer vilka personuppgifter du vill dela med oss. Trots det är det ändå några av dina personuppgifter som vi måste behandla för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal och uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Så är fallet när vi agerar på din förfrågan, t.ex. när vi skickar en broschyr som du beställt. Om du inte ger oss nödvändig information kommer vi inte att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig enligt din begäran, d.v.s. vårt avtal.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas främst av STS. Dina personuppgifter delas dock med utomstående när det är nödvändigt för att leverera broschyrer eller nyhetsbrev som du har begärt eller för att fullgöra vårt avtal.

Här är detaljerna för hur vi delar dina personuppgifter:

 • Vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer (externa och interna), liksom andra leverantörer. Dina personuppgifter delas endast i den utsträckning som är nödvändig för att leverantörerna ska kunna uppfylla sina avtalsförpliktelser gentemot STS, såsom utförande av IT-support; och
 • Om du beställer broschyrer från oss delar vi dina personuppgifter med företag som skriver ut och levererar broschyren för vår räkning.

Överför vi dina personuppgifter utanför EU eller EES?

STS kan komma att överföra din information utanför EU/EES. Vi kommer att dela dina personuppgifter med andra parter i den mån det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera vår kommunikation med dig, administrera vår webbplats och administrera din ansökan.

Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES till våra IT-leverantörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss som personuppgiftsansvarig. Överföringen görs för att vi ska kunna få hjälp från IT-leverantörer som tillhandahåller molntjänster och utför IT-support och underhåll för oss. För detaljerad information om vilka företag som kommer att få tillgång till dina personuppgifter, vänligen se här.

När vi överför dina personuppgifter till IT-leverantörer baseras en sådan överföring antingen på kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå i enlighet med Artikel 45 i dataskyddsförordningen eller på lämpliga skyddsåtgärder eller Privacy Shield i enlighet med Artikel 46 i dataskyddsförordningen.

Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter eller om du vill ha en kopia av de lämpliga skyddsåtgärder vi har vidtagit är du välkommen att kontakta STS. Våra kontaktuppgifter finner du ovan.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

I enlighet med dataskyddlagstiftning har du vissa rättigheter som du kan använda för att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer nedan.

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling

Du har rätt att återkalla hela eller del av det lämnade samtycket till behandlingen av dina personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får effekt efter att återkallelsen ägde rum.

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas. Du har alltid rätt att invända mot marknadsföring från oss, såsom nyhetsbrev.

Rätten att invända gäller generellt när behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på en intresseavvägning. Läs mer om vad det innebär i tabellerna nedan. I vissa fall har du dock inte rätt att invända mot en behandling som grundar sig på en intresseavvägning, (t.ex. eftersom vi måste spara dina personuppgifter). Så är fallet om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen och grundläggande rättigheter eller om ändamålet med behandlingen är att fastställande, utövande eller försvarande av rättsliga anspråk.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss. Du kan få tillgång till personuppgifterna och få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig rättade och att be oss komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in för eller annars har behandlats för eller om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen.

Du har också rätt att begära att STS begränsar sin behandling av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger t.ex. om du bestrider uppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär att behandlingen av uppgifterna begränsas.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet.

Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen. Den här rättigheten påverkar inte något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att be oss att överföra vissa av dina personuppgifter vi har om dig till ett annat företag (dataportabilitet) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Den här rättigheten gäller personuppgifter som du lämnat till oss om:

 • ­behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal; och
 • behandlingen sker automatiserat.

Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från STS till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Information om de personuppgifter vi behandlar, ändamålet för vår behandling, den lagliga grunden för behandlingen och hur länge vi behandlar uppgifterna

All behandling av dina personuppgifter sker i syfte att skicka de nyhetsbrev och broschyrer som du beställer från oss, svara på dina frågor och anmäla dig till möten hos oss. Dessutom är vårt syfte att administrera intresseanmälningar från dig för att bli värdfamilj eller ambassadör, administrera ansökningar till våra resor och marknadsföra våra tjänster gentemot dig.

Du kan läsa detaljerna om hur vi behandlar dina personuppgifter i tabellerna nedan.

Vår behandling när vi skickar information och marknadsföring om våra tjänster till dig

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter? Vilka personuppgifter behandlar vi? Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för detta ändamål?
För att skicka nyhetsbrev som du valt att prenumerera på. Din e-postadress.

För att avgöra vilken marknadsföring som är relevant för dig behandlar vi information som du har delat med oss eller som vi samlar in från dig när du använder vår webbplats.

Ditt samtycke. Tills du återkallar ditt samtycke eller avregistrerar dig från våra nyhetsbrev och marknadsföring.
För att skicka den broschyr som du har beställt. Ditt namn, telefonnummer och e-postadress.

Om du vill att vi ska posta broschyren till din hemadress behandlar vi också din postadress.

Behandling är nödvändig för att fullgöra avtalet, d.v.s för att skicka broschyren som du har beställt. Tills du har fått broschyren.
För att kunna marknadsföra våra tjänster gentemot dig efter att vi har haft kontakt, t.ex. efter att du fyllt i någon av våra formulär (se ovan och nedan). Ditt namn, kontaktuppgifter och annan information som du har delat med oss när du fyllt i något av våra formulär. Ditt samtycke. Tills du återkallar ditt samtycke eller avregistrerar dig från vår marknadsföring.

Vår behandling när vi besvarar dina frågor

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter? Vilka personuppgifter behandlar vi? Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för detta ändamål?
För att svara på de frågor du har ställt till oss via e-post, chatt, telefon eller när du fyller i något av våra formulär (se nedan). Speciellt när du fyller i formuläret "låt oss ringa dig". Information som du lämnar till oss när du ställer frågor, t.ex. ditt namn och din fråga.

Om du ber oss att ringa dig behandlar vi ditt namn och telefonnummer.

Om du mailar oss dina frågor kommer vi att behandla din e-postadress.

Behandling är nödvändig för att fullgöra avtalet, d.v.s för att vi ska kunna svara på dina frågor som efterfrågat. I tre (3) månader efter att vi har besvarat dina frågor så att du kan återkomma till oss med ytterligare frågor eller vill gå vidare med en ansökan.

Vår behandling när du anmäler dig till ett möte hos oss

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för detta ändamål?

För att du ska kunna anmäla dig till och delta vid Informationsmöte, Öppet hus, Onlineträff eller ett personligt möte med oss.

Ditt namn, telefonnummer och e-postadress.

Behandling är nödvändig för att fullgöra avtalet, d.v.s. så att du kan delta vid ett möte.

Tills mötet är avslutat.

För att ge information som du behöver före mötet.

Ditt namn, telefonnummer, e-postadress och annan information som du har delat med oss.

Behandling är nödvändig för att fullgöra avtalet, d.v.s. för att säkerställa att du har relevant information när du deltar vid ett av våra möten.

Tills mötet är avslutat.

Vår behandling när du skickar in en intresseanmälan för att bli värdfamilj eller ambassadör

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för detta ändamål?
För att behandla din intresseanmälan för att bli en av våra värdfamiljer.

Ditt namn, telefonnummer och e-postadress.

Vi behandlar också information om dig som du delar med oss när du fyller i formuläret.

Behandling är nödvändig för att vidta åtgärder, på din begäran, innan avtal ingås.

Tills vi har behandlat ansökan.
För att behandla din intresseanmälan för att bli en ambassadör.

Ditt namn, telefonnummer, e-postadress, nationalitet, födelseår och information om dina tidigare resor med oss.

Vi behandlar också information om dig som du delar med oss när du motiverar varför du vill bli ambassadör.

Behandling är nödvändig för att vidta åtgärder, på din begäran, innan avtal ingås.

Tills vi har behandlat din intresseanmälan.

För att kunna fortsätta ansökningsprocessen, d.v.s. för att kontakta dig om din ansökan.

Ditt namn och kontaktuppgifter.

Behandling är nödvändig för att vidta åtgärder, på din begäran, innan avtal ingås.

Tills du har bestämt dig för att inte gå vidare med din ansökan eller tills du har tagit nästa steg i din ansöknings-process.

Vår behandling när du skickar oss en ansökan om en av våra tjänster

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter? Vilka personuppgifter behandlar vi? Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för detta ändamål?

För att göra en preliminär bedömning av din ansökan till följande program: Study Abroad, High School eller Språkresor.

Detta inkluderar att behandla information om ditt kön för att kunna placera dig i ett lämpligt boende när du går vidare med din ansökan.

Ditt namn, nationalitet, telefonnummer, e-postadress, postadress och födelsedatum.

Om en annan deltagare har bett att få bo hos dig, kommer vi att behandla ditt namn också för det ändamålet.

Om du anmäler dig till High School eller Språkresor behandlar vi också information om vem din förälder eller annan vårdnadshavare är, vilken relation ni har och din förälders- eller annan vårdnadshavares telefonnummer och e-postadress.

Behandling är nödvändig för att vidta åtgärder, på din begäran, innan avtal ingås, d.v.s. för att behandla din ansökan och för att avgöra om du kan resa med oss. Tills vi har behandlat din ansökan.
För att kunna fortsätta din ansökningsprocess, d.v.s. för att kontakta dig om din ansökan. Ditt namn och kontaktuppgifter. Behandling är nödvändig för att vidta åtgärder, på din begäran, innan avtal ingås. Tills du har bestämt dig för att inte gå vidare med din ansökan eller tills du har tagit nästa steg i din ansöknings-process.

Denna policy fastställdes av STS den 12 juni 2018


2_1844_Bo_City_2012.jpg 2_1844_Bo_City_2012.jpg

Låt oss ringa dig!

Om du har några frågor eller vill ha en personlig kontakt – ange ditt telefonnummer så ringer vi dig så fort vi kan!


Frågor & Svar

 • Jag är redo att ansöka – hur gör jag nu?

  Det enklaste sättet att ansöka är att gå till sidan för din favoritdestination och klicka på knappen ansök.  Ansökan är inte bindande, utan du fattar ditt slutgiltiga beslut när du har blivit antagen. Undrar du över något mer? Lugn, kontakta STS så svarar vi på alla dina frågor.

 • Kan jag ansöka om några STS-stipendier?

  Ja, vi har flera stipendier som du kan ansöka om varje år. Vi hjälper dig också gärna med din ansökan av stipendier från andra organisationer och instanser. Klicka här för mer information.

 • Finns det någon STS-representant på plats?

  Absolut! Vi har områdesrepresentanter som arbetar för oss på plats. Han eller hon väljer noggrant ut värdfamiljer, har kontakt med skolor och stöttar dig och ger råd under ditt utbytesår.

 • Vilken sorts skola kommer jag att gå på?

  I de flesta länder går du på en kommunal skola. I vårt program High School Select erbjuds privatskolor som ett alternativ. Skillnaden mellan kommunala skolor och privatskolor varierar mellan olika länder. Berätta för oss vilket land du är intresserad av så hjälper vi dig!

 • Kan jag utöva någon sport under mitt high school-år?

  Självklart kan du göra det!  Vilka sporter som finns tillgängligt varierar från skola till skola. Berätta gärna vad du är intresserad av när du gör din anmälan så gör vi vårt allra bästa för att hitta en skola där du kan utöva din favoritsport. Med STS High School Select har du ännu större möjlighet att inrikta dig då du själv väljer vilken skola du vill gå på och det finns många skolor med sportprofilering. Har du ett starkt intresse bör du verkligen ta chansen!

   

Ring oss0771-20 20 40
Måndag–torsdag 9–19, fredag 9–17 Mer information

Besök oss
STS High School Göteborg
Kyrkogatan 48 – NK-huset
411 08 Göteborg
STS High School Stockholm
Kindstugatan 1
111 31 Stockholm

© STS Education AB 1958–2018